تصفیه فاضلاب صنعتی

کیفیت پساب و فاضلاب صنعتی تولیدی جهت تصفیه
در کنار مباحث کمیتی، کیفیت پساب صنعتی نیز از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد. بعد از شناخت کمی و کیفی دقیق پساب صنعتی می توان طراحی مناسب در خصوص تصفیه آنرا انجام داد. مهمترین ترکیباتی که در پساب صنعتی وجود دارد و بایستی در تصفیه به روش های مختلف مد نظر قرار بگیرند منابع آلی می باشند.
منابع آلی موجود در فاضلاب صنعتی شامل کربوهیدرات ها، چربی، پروتئین، عوامل رنگی هستند. شناخت ماهیت پساب صنعتی و آشنایی با فرآیند تولید آن در چیدمان طراحی واحدهای تصفیه فاضلاب نقش بسیار مهمی دارد. برخی از پارامترهایی که به لحاظ کیفی باید بر روی پساب صنعتی اندازه گیری شود تا به وسیله آن ها بتوان واحد تصفیه فاضلاب صنعتی را طراحی نمود شامل موارد ذیل می باشد:
1-     اندازه گیری چربی و روغن موجود در پساب و مشخص نمودن معلق و غیر معلق بودن چربی.
2-     اندازه گیری پارامترهای کیفی رایج مانند : COD, BOD, TSS, TKN, pH, EC
3-     اندازه گیری یون های سمی مانند ترکیبات فنلیک، فلزاتی چون روی، نیکل، کادمیم و عناصری چون آرسنیک و برم و ترکیبات رنگی.
4-     اندازه گیری درجه تجزیه ناپذیری (biodegradability) فاضلاب
5-     بررسی میزان ذرات جامد معلق و قابلیت ته نشینی آنها

 فرایند تصفیه فاضلاب و پساب صنعتی
در تصفیه فاضلاب صنعتی دو بخش عمده وجود دارد که شامل تصفیه شیمیایی و فیزیکی و تصفیه بیولوژیکی می باشد که با توجه به شناخت به وجود آمده از لحاظ کمی و کیفی در خصوص انتخاب روش های تصفیه فاضلاب صنعتی می توان اقدام نمود. عمده ترین روش های تصفیه مقدماتی فاضلاب صنعتی شامل موارد ذیل می باشند:
1-     حذف ذرات چربی و روغن غیر محلول و همچنین ذرات جامد قابل ته نشینی در حوض ته نشینی اولیه یا سپتیک تانک ها
2-     حذف چربی و روغن محلول در واحد چربی گیر پیشرفته به وسیله هوای محلول به روش DAF
3-    ته نشینی و حذف ذرات جامد معلق کلوئیدی به وسیله افزودن مواد شیمیایی به روش انعقاد شیمیایی
4-     حذف عوامل رنگی، سمی و ذرات جامد معلق به وسیله انعقاد الکتریکی
5-     استفاده از اکسیداسیون پیشرفته به منظور حذف عوامل تجزیه ناپذیر
عمده ترین روش های تصفیه بیولوژیکی فاضلاب و پساب صنعتی نیز شامل موارد ذیل می باشد:
1-     استفاده از روش های بی هوازی به منظور رشد و تکثیر میکروارگانیزم های بی هوازی مانند روش های UABR, UAFBR UASB
2-     استفاده از روش های هوازی و تزریق هوا به درون فاضلاب صنعتی به منظور تصفیه بیولوژیکی مانند روش های هوادهی گسترده EAAS و هوادهی رشد چسبیده مانند MBBR
3- استفاده از واحدهای گندزدایی، ته نشینی نهایی و هضم و دفع لجن فراوری شده.

کاربردهای تصفیه فاضلاب یا پساب صنعتی
کاربردهای تصفیه فاضلاب و پساب صنعتی بسیار وسیع و گسترده می باشد و تقریباً در تمامی صنایع کاربرد دارد، به صورت خلاصه این کاربردها شامل موارد ذیل می باشند:
1-  تصفیه و بازگرداندن آب و فاضلاب کارواش و قالیشویی ها که حاوی کف و دترجنت می باشد.
2-  تصفیه فاضلاب کارخانجات لبنی که در اثر فرایند CIP و شستشوی مخازن و لوله های تولید لبنیات مانند شیر، ماست، کره و پنیر به وجود می آید و حاوی مواد چرب می باشد.
3-  تصفیه فاضلاب کارخانجات نشاسته، گلوکز و گلوتن که حاوی مقادیر زیادی کربوهیدرات بوده و در اثر فرایندهای مختلف تخمیر و تغلیظ به وجود می آید.
4-  تصفیه فاضلاب صنایع رنگرزی و نساجی دارای مواد آلی، رنگ و ذرات جامد معلق و ترکیبات سخت تجزیه پذیر.
5-  تصفیه فاضلاب کارخانجات کارتن و کاغذسازی و بازگرداندن آب مصرفی به ابتدای خط تولید با حذف ترکیبات آلی موجود در فاضلاب.
6-  تصفیه پساب صنایع غذایی مانند سوسیس و کالباس که حاوی پروتئین و چربی بالایی می باشد.
7- تصفیه پساب کارخانجات مواد شوینده که حاوی ترکیبات سخت تجزیه پذیر و مواد سمی می باشند.
8-  تصفیه فاضلاب واحدهای دباغی و چرم سازی و از بین بردن سولفید، ذرات جامد، ترکیبات کرم.

Tags