تصفیه فاضلاب صنایع قند و ملاس و الکل سازی

تصفیه فاضلاب صنایع قند و ملاس و الکل سازی

تصفیه فاضلاب صنعت تولید قند و شکر:

با توجه به این که صنعت تولید قند و شکر مصرف آب زیادی دارد و نیز قرارگرفتن اکثر کارخانه‌های تولید قند و شکر در مناطقی از کشور که بیلان آبی آنها منفی می‌باشد، تصفیه فاضلاب این صنعت امری بسیار ضروری است. با توجه به شرایط  اقلیمی و اقتصادی کشور الگوی  استفاده از فناوری پیشرفته جهت تصفیه فاضلاب این صنایع مشکلات عدیده‌ای را به وجود می‌آورد. لذا استفاده از گزینه‌های مختلف با ضوابط کاملا مهندسی و اقتصادی امری ضروری است. با توجه به غلظت بالای آلاینده‌های صنایع غذایی همچون قند و شکر عمدتا ترکیبی از روش‌های بی‌هوازی و هوازی(یا اختیاری) در تصفیه این فاضلاب‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سیستم‌های هوازی شامل: لجن فعال(هوادهی گسترده)، برکه‌های اختیاری و صافی چکنده(دو مرحله‌ای)

سیستم‌های بی‌هوازی شامل: برکه‌های بی‌هوازی و راکتور بی‌هوازی پتوی لجن با جریان رو به بالا(Upflow Anaerobic Sludge)

تصفیه فاضلاب صنایع الکل سازی:

در حالت متعارف به ازاي هر ليتـر الكـل توليد شده، بين 10-15 ليتر پساب توليد مي‌شود؛ درصد بالاي مواد آلي و معدني موجود در پساب واحدهاي توليـد الكل، به عنوان يكي از مشكلترين پساب‌هـاي صـنعتي مطـرح شـده است. از طـرف ديگـر وجـود مـواد سـمي نظيـر تركيبـات آروماتيـك(به خـصوص فنل‌هـا) و درصـد بـالاي مـواد معـدني و pH پـايين بـر مشكلات تصفيه اين پساب‌ها افزوده است. با توجه به رنـگ قهـوه‌اي پايدار كه حذف آن از ديگر مشكلات تصفيه پساب اين واحـدها اسـت مسئله تصفيه پساب واحدهاي توليد الكل را همـواره بـه عنـوان يـك معضل جهاني مطرح كرده است.

پساب واحدهاي توليد الكل به دليل BOD و COD بالا و دارا بودن مواد سمي همچون تركيبات فنلي و داشتن pH پـايين يكـي از مشكلات عمده محيط زيستي است.

دفع مستقيم و مستمر اين پساب در خاك موجب كاهش كيفيت خاك و از بين رفتن محـصولات كشاورزي محيط زيستي مي‌شود. در صورت تخليه در رودخانه يا دريا، حيات آبزيان را در معرض تهديد جدي قرار مي دهد. به منظـور جلوگيري از اين خطرها، روش‌هاي بيولوژيكي، شيميايي و فيزيكي فراواني براي تصفيه اين پساب پيـشنهاد شـده اسـت.
روش‌هاي معمول تصفيه و دفع پساب واحدهاي توليد الكل

    تبخير و خشك كردن پساب براي توليد خوراك دام
    توليد پروتئين تك ياخته
    استفاده مستقيم از پساب براي آبياري زمين‌هاي كشاورزي
    رقيق سازي پساب با آب و دفع آن در آب‌هاي جاري(در فرهنگ محیط زیستی روش رقیق سازی جایگاهی ندارد و راه‌حلی برای رفع آلودگی نیست)
    بازیافت مواد معدنی
    تصفیه بیولوژیکی

 

Tags