تصفیه فاضلاب صنایع فلزی و فولاد

تصفیه فاضلاب صنایع فلزی و فولاد

صنعت فولاد:
صنعت فولاد يكي از مهمترين صنايع مصرف‎كننده آب و داراي مصارف آب متنوع و فراواني مي‎باشد. آب مصرفي در اين صنایع دارای حجم بالایی بوده و آب در واحدهاي مختلف این صنایع شامل انباشت و برداشت، گندله‎سازي، ذوب و پالايش، ريخته‎گري و …، توليد شده و پس از تجمع در كانال اصلي با حجم بالایی وارد نهر های اطراف کارخانه مي‎شوند. باتوجه‎به حجم بالاي اين پساب تخليه آن به محيط بدون رعايت موارد كنترلي مي‎تواند صدمات قابل توجهي به محيط زيست وارد نمايد. در دهه‎هاي اخير مقررات و محدوديت‎هاي قانوني متعددي در مورد روشهاي تصفيه و دفع فاضلاب‎هاي صنعتي به محيط زيست وضع شده است. باتوجه‎به اين امر متخصصان محيط زيست به‎منظور رهايي از مشكلات فاضلاب دو ايده كلي؛ استفاده مجدد و دفع نهايي را پيش رو دارند.

بررسی پساب های تولیدی:
به‎منظور بررسي روشهاي تصفيه و استفاده بهينه از پساب‎هاي اين صنایع، در قدم اول پساب‎هاي توليدي ازنظر كمي و كيفي مورد شناسايي قرار می گیرند. آناليـزهاي انجام‎شده در چهار گروه خواص فيزيكي، فلزات، مواد مختلف موجود در پساب (مانند يونها، چربي و روغن، TDS، TSS، SS، دترجنت‎ها) و پارامترهاي ميكروبي و بهداشتي (BOD، COD، DO و كليفرم) انجام می پذیرند، كه براساس نتايج حاصل از آزمايشهاي يادشده براي انواع پساب توليدي در كارخانه و همچنين باتوجه‎به هر يك از پساب‎ها درخصوص تصفيه، دفع و يا استفاده مجدد پساب در بخشهاي مختلف كارخانه پيشنهادهايي ارائه و ازنظر فني و اقتصادي مورد بررسي و مقايسه قرار می گیرند و درنهايت پيشنهادهاي بهينه انتخاب می شوند.

با توجه به کیفیت فاضلاب های تولیدی، 2 نوع سیستم تصفیه فاضلاب پیشنهاد می گردد.
1- سیستم تصفیه فاضلاب صنعتی
2- سیستم تصفیه فاضلاب بهداشتی

1- سیستم تصفیه فاضلاب صنعتی
کیفیت فاضلاب های صنایع فولاد بسته به نوع فرآیند متنوع می باشد، اما برای اکثر این فاضلاب ها، فرآیند زیر قابل استفاده می باشد.
آشغالگیری، متعاداسازی، ایستگاه پمپاژ، چربی گیری، انعقاد و لخته سازی، ته نشنی و فیلتر شنی

2- سیستم تصفیه فاضلاب بهداشتی:
کیفیت فاضلاب های بهداشتی معمولا در همه جا یکسان می باشد و لذا با توجه به حجم فاضلاب بهداشتی تولیدی، ابعاد تصفیه خانه مشخص می شود. فرآیند تصفیه فاضلاب برای اجتماعات زیر 5000 نفر معمولا هوازی گسترده می باشد.
آشغالگیری،متعادلساز، ایستگاه پمپاژ، لجن فعال از نوع هوازی گسترده، ته نشینی، کلر زنی، هاضم لحن

Tags