گواهینامه ها

•    رتبه 5 آب سازمان مدیریت و برنامه ریزی
•    رتبه 5 تاسیسات سازمان مدیریت و برنامه ریزی
•    گواهینامه تعیین صلاحیت ایمنی اداره کار
•    گواهی تعیین صلاحیت شرکت های خدماتی و فنی و مهندسی اداره کار
•    گواهینامه تعیین صلاحیت بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های فاضلاب

Tags