تصفیه فاضلاب با توجه به نوع آن روش های متفاوتی را شامل می شود؛ مراحل تصفیه فاضلاب به شرح زیر می باشد:

1- تصفیه مقدماتی(فیزیکی)  Preliminary treatment

2- تصفیه ثانویه(شیمیایی)  Secondary treatment

3- تصفیه پیشرفته(شمیایی)  Advanced treatment

تجهیزات و واحدهای متداول در تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی

1- ایستگاه پمپاژ

2- آشغالگیر

3- دانه گیر

4- ته نشینی اولیه

5- حوض هوادهی

6- ته نشینی ثانویه

7- واحد گندزدایی

8- صافی چکنده

9- تغلیظ کننده لجن

10- هاضم بی هوازی

11- حوض ذخیره لجن