هدف از بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه ها، حفظ تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه به منظور میسر شدن بهره برداری بهینه است.برای دستیابی به این هدف، توجه به موارد زیر ضروری می باشد:

1- برنامه ریزی

2- سازماندهی

3- استخدام نیروهای مناسب و بهینه سازی آنها

4- ایجاد سیستم مدرن نگهداری و تعمیرات

5- رعایت دستورالعمل های ویژه ارائه شده از سوی مشاور

6- رعایت دستورالعمل های خاص ارائه شده توسط سازندگان

7- رعایت دستورالعمل های استاندارد در مورد نگهداری و تعمیرات

8- رعایت استانداردهای ایمنی و زیست محیطی

راه اندازی سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات(PM) لازمه بهره برداری بهینه در راستای کاهش هزینه ها و افزایش راندمان عملکردی تصفیه خانه می باشد.